Právne informácie

Yellow Boson

Právne informácie

Podmienky pre používateľov www.yellowboson.eu :

Prevádzkovateľom stránky www.yellowboson.eu  je spoločnosť Yellow Boson sro (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá je v zmysle autorského zákona (č. 618/2003 Z. z.) a na základe súvisiacich práv oprávnený vykonávať všetky ekonomické práva v tejto oblasti stránky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje výhradné právo ustanoviť, vydávať a meniť podmienky používania stránky www.yellowboson.sk . Používaním týchto stránok súhlasíte s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami:

Prevádzkovateľ vás týmto oprávňuje používať jeho stránky www.yellowbosoneu  iba na osobné účely. Používanie stránok na iné účely (celé alebo ich časti) vyžaduje predchádzajúci súhlas Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup a používanie stránok www.yellowboson.sk  je bezplatné.

Cieľom Prevádzkovateľa je poskytovať používateľom správne a aktuálne informácie a údaje na stránke www.yellowboson.sk . Údaje zverejnené na tejto webovej stránke sú však informatívneho a nezáväzného charakteru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a platnosť údajov získaných z iných zdrojov. Stránka www.yellowboson.sk  môže využívať dočasné úložné súbory, cookies. Viac informácií nájdete na https://yellowboson.sk/sl/zasady-pouzivania-suborov-cookie/

V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. –“Ochrana osobných údajov“, Prevádzkovateľ môže používať svoje webové stránky za predpokladu, že od svojich používateľov získa určité osobné údaje. Používateľ poskytujúci akékoľvek údaje a informácie prostredníctvom www.yellowboson.sk  týmto súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže tieto informácie použiť na  vlastné účely.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

Reklamu  alebo akýkoľvek iný spôsob propagácie riadený treťou stranou prostredníctvom stránok www.yellowboson.sk .

Obsah a straty vyplývajúce z používania stránok tretích strán, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok www.yellowboson.sk .

Akékoľvek zásahy do vecného obsahu alebo obsahu webových stránok sú prísne zakázané, pokiaľ nie sú schválené Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ má výhradné právo meniť, odstraňovať alebo dopĺňať akúkoľvek časť stránok.

Prenos/odosielanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na/prostredníctvom webovej stránky www.yellowboson.sk  je prísne zakázané, ak sú informácie v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo nie sú v súlade so stanovenými normami spoločenskej morálky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, okrem podmienok uvedených vyššie, zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na www.yellowboson.sk  nepredstavuje žiadny právny úkon smerujúci k založeniu právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a užívateľom sa riadia obchodnými podmienkami, ktoré sú účinné dňom ich vzniku.

Podmienky používania webovej stránky www.yellowboson.sk  sú platné a záväzné odo dňa ich sprístupnenia.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár