Zásady ochrany osobných údajov

Yellow Boson

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „RODO“, spoločnosť Yellow Boson S.A. informuje, že prevádzkovateľom vašich osobných údajov je: Rzymowskiego 53, 01-001 Varšava, KRS č. 0000746465, NIP 5213838356, REGON 381139441. V akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa spracovania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na adrese: info@yellowboson.com.

Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené, na základe:

6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov na jeden alebo viaceré z uvedených účelov, na ktorých plnenie ste udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov – v rozsahu, ktorý je obsiahnutý v obsahu súhlasu, pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na inom z týchto dôvodov (napr. súhlas s odberom noviniek, registrácia na stacionárne podujatia/podujatia na diaľku organizované spoločnosťou Yellow Boson S.A., napr. školenia, a poskytnutie certifikátov/osvedčení potvrdzujúcich účasť na podujatí);

6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel a v rozsahu potrebnom na uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (vzťahuje sa len na prípady uzavretia zmluvy so spoločnosťou Yellow Boson S.A. alebo vykonania úkonov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy), vrátane najmä poskytovania služieb týkajúcich sa odoslania objednaného tovaru, prípravy účtovných a colných dokladov, realizácie platieb, vybavovania reklamácií;

6 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS na účely plnenia zákonných povinností správcu vrátane povinností vyplývajúcich z daňových zákonov alebo iných osobitných zákonov (napr. požiadavky na kolaudáciu a montáž plynových zariadení, požiadavky na archiváciu dokladov, povinnosť vystavovať a uchovávať účtovné doklady);

Článok 6 ods. 1 písm. a) a f) RODO s cieľom odpovedať na váš dotaz, zavolať vám späť alebo vybaviť záležitosť, ktorú ste adresovali správcovi, napr. prostredníctvom kontaktného formulára, chatu na Facebooku alebo e-mailu, vykonávať informačné a marketingové činnosti vrátane priameho marketingu produktov a služieb správcu, a to aj prostredníctvom automatizovaných volacích systémov (najmä zasielanie marketingových a obchodných informácií o produktoch, súťažiach, akciách, školeniach atď.), ako aj pozvánky na podujatia organizované správcom, Zahŕňa okrem iného aj priamy marketing produktov a služieb správcu, vrátane automatizovaných volacích systémov (najmä zasielanie marketingových a obchodných informácií o produktoch, súťažiach, akciách, školeniach atď, ako aj pozvánky na podujatia organizované správcom, propagácia fanpage správcu), poskytovanie technickej podpory pre produkty a služby správcu, overovanie vašej platobnej spoľahlivosti a bonity, napr. pri rozhodovaní o spolupráci alebo poskytnutí úverového limitu, ako aj za účelom zabezpečenia splatných platieb (zmluvy o ručení a iné právne formy zabezpečenia);

Článok 6 ods. 1 písm. f) RODO na analytické a štatistické účely v súlade s oprávneným záujmom správcu, ktorý spočíva najmä v potrebe vykonávať obchodné a trhové analýzy, ako aj zhromažďovať informácie o preferenciách obchodných partnerov, okrem iného na účely vývoja alebo zlepšenia poskytovaných produktov a služieb, zabezpečenia možnosti správneho zobrazenia obsahu webovej stránky správcu alebo profilu na sociálnych sieťach, na zabezpečenie bezpečnosti a možnosti odstránenia prípadných technických porúch, na kontrolu a analýzu návštevnosti webovej stránky alebo fanpage na Facebooku, na prípravu personalizovaných ponúk a reklám, na uvedenie údajov subjektov, s ktorými správca spolupracuje, na webovej stránke správcu, vrátane vyznačenia ich polohy na mape, na evidenciu návštev tretích osôb v priestoroch spoločnosti v rámci preventívnych opatrení, napr.napr. na zabránenie šírenia epidémie COVID-19;

článku 6 ods. 1 písm. f) RODO s cieľom chrániť práva spoločnosti Yellow Boson S.A. vrátane uplatnenia potenciálnych nárokov alebo obrany proti takýmto nárokom, najmä uplatnenia nezaplatených platieb v rámci vymáhania pohľadávok a súdnych konaní.

Ak je to odôvodnené vyššie uvedeným účelom spracúvania, vaše osobné údaje sa môžu preniesť tretím stranám, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje, ako sú: poskytovatelia IT systémov, hostingových, cloudových alebo iných služieb súvisiacich s IT systémami a softvérom, subjekty zapojené do údržby a technickej prevádzky webovej stránky alebo e-mailu prevádzkovateľa, kontroly a analýzy návštevnosti webovej stránky, správcovia sociálnych sietí používaných prevádzkovateľom, ako napr: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, subjekty poskytujúce služby spoločnosti Yellow Boson S.A.: napr. účtovné, právne, poradenské, marketingové, finančné, účtovné, daňové, audítorské, školiace, archivačné služby a pod., poštoví operátori a kuriéri, banky pri realizácii platieb, inkasné spoločnosti, regionálni technickí a obchodní poradcovia, obchodní zástupcovia, subdodávatelia (napr. vykonávajúci inštaláciu fotovoltaických panelov), finančné inštitúcie ponúkajúce klientom spoločnosti financovanie nákupu tovaru alebo služieb spoločnosti Yellow Boson S.A. (banky, lízingové spoločnosti), ako aj subjektom oprávneným prijímať vaše údaje na základe právnych predpisov. Vaše osobné údaje sa spravidla uchovávajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zhromažďujú, nie kratšiu ako je doba, ktorú vyžadujú povinnosti uložené prevádzkovateľovi zákonom, alebo do uplynutia premlčacej doby prípadných nárokov, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na to, aby prevádzkovateľ mohol takéto nároky uplatniť, uplatniť alebo sa proti nim brániť. S výhradou vyššie uvedeného sa údaje spracúvané na základe súhlasu v zásade spracúvajú až do odvolania súhlasu alebo do ukončenia činnosti, na ktorú sa súhlas vzťahuje, pokiaľ prevádzkovateľ nemá na ich ďalšom spracúvaní platný právny záujem, ktorý prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

Poskytnutie osobných údajov z vašej strany je povinné v rozsahu vyžadovanom zákonom a v ostatnom rozsahu je dobrovoľné, hoci je potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného pred jeho odvolaním, ako aj na možnosť prevádzkovateľa spracúvať údaje na inom základe. Prípadné súhlasy láskavo odvolávajte písomne alebo e-mailom na adresu: info@yellowboson.com.

V prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi máte právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o prístup k obsahu vašich osobných údajov, právo požadovať ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov – t. j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami RODO.

Aby bolo možné poskytovať služby na najvyššej úrovni, správca používa súbory cookie. Používanie webovej stránky správcu znamená, že sa do vášho zariadenia uložia súbory cookie. Okrem toho používanie webovej stránky správcu znamená, že súhlasíte so spracovaním elektronicky poskytnutých osobných údajov. Pri prvom vstupe na webovú lokalitu budete vyzvaní, aby ste súhlasili s používaním súborov cookie správcom. Kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača alebo mobilného zariadenia vrátane nastavení týkajúcich sa súborov cookie, pričom určíte podmienky ich ukladania a rozsah ich používania.

Správca používa dva typy súborov cookie:

– výkonnostné súbory cookie (zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú stránku, napr. najčastejšie navštevované stránky alebo chybové hlásenia atď.)

– funkčné (ukladanie nastavení používateľa, napr. jazyk, udelený súhlas atď.), ako napr.

o súbory cookie google-analytics.com – používajú sa na poskytovanie štatistík pre webové stránky;

o inspectlet.com cookies – slúžia na určenie toho, ako používatelia používajú webové stránky;

o súbory cookie relácie – sú to dočasné informácie uložené v pamäti prehliadača až do ukončenia relácie, t. j. do jej zatvorenia.

Webové stránky tretích strán, na ktoré niekedy odkazuje webová stránka správcu, môžu používať aj iné súbory cookie, ako sú uvedené vyššie, vrátane najmä tých, ktoré umožňujú prihlásenie a poskytovanie reklám zodpovedajúcich preferenciám a správaniu používateľa. Takýmito súbormi cookie sú napr:

– na stránke youtube.com – obsahuje používateľské preferencie a počet kliknutí;

– player.vimeo.com a av.vimeo.com – aby ste sa mohli prihlásiť, a súbory cookie umiestnené inzerentmi na prispôsobenie obsahu a formy reklám.

Väčšina webových prehliadačov umožňuje: vymazať súbory cookie z pevného disku počítača (prostredníctvom nastavení prehliadača), zablokovať všetky odoslané súbory cookie alebo nastaviť upozornenie pred uložením súboru cookie. Upozorňujeme však, že zmena nastavení týchto súborov obmedzením ich používania môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach, ktoré ich používajú, napr. tým, že zabráni prihláseniu do vášho e-mailového konta. Ak tieto nastavenia nezmeníte, znamená to, že súhlasíte s používaním súborov cookie.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár